Student Info

שהייה במעבדה

במעבדה אזורים השמורים לפעילות הוראה, אזורים השמורים לפעילות מחקר ואזורים המשמשים את צוות המעבדה.
ניסויים במסגדרת קורס מעבדה 2\3 מתבצעים בחדר 614, בליווי מדריך ולפי רישום.
עבודה על פרויקטים מתבצעת בחדר 611, כל סטודנט שרשום לפרויקט במעבדה מקבל גישה לחדר זה 24 שעות ביממה, אחרי תדרוך וכפוף לכללי העבודה במעבדה. הכניסה למעבדה על ידי כרטיס סטודנט (המעבדה מנוטרת על ידי מצלמות).
הערה: חדר 614 משמש הרחבה של מעבדת הפרויקטים כאשר אין פעילות של ניסויי מעבדה.

חדרים אחרים המשוייכים למעבדה:

חדר ישיבות \ חדר סמינרים 614/2 (הכניסה מתוך חדר 614)

חדר שרתים 613 (הכניסה מתוך חדר 614)

חדר טכאני 612 (הכניסה מתוך חדר 614)

מעבדת מחקר של פרופ’ ענת לוין: חדרים 615, 603

מעבדת מחקר של פרופ’ יואב שכנר: חדרים 618, 666

מעבדת מחקר של פרופר גיא גלבוע: חדרים 661, 666

חדר פרויקטים מיוחדים 619

מהנדסי מעבדה: יוחנן ארז חדר 604, אינה טלמון חדר 605, אלי אפלבוים חדר 608

כללי התנהגות בסיסיים במעבדה:

אין לאפשר כניסה של אנשים שאינם שייכים למעבדה ללא אישור ואין להעביר את הכרטיס המגנטי לאדם אחר.

לשירותכם, מטבחון. נא לשמור על הנקיון במעבדה ובמטבחון! בתום העבודה נא לכבות את האורות והמזגן, לסגור חלונות ולוודא שדלת הכניסה סגורה.

חשבונות מחשב:

העבודה במחשבי המעבדה היא בעזרת חשבונות המחשב הרגילים של סטודנטים בפקולטה. עם תחילת הפרויקט, תיפתח תיקיה משותפת לסטודנטים, למנחה ולמהנדס המעבדה, להוראות נוספות הקליקו כאן.

המחשבים במעבדה שונים זה מזה בתצורת החומרה שלהם. רובם מחשבים חדשים למדי ובעלי יכולת עיבוד גבוהה. חלק מהמחשבים במעבדה מצוידים בחומרה ייעודית (למשל, כרטיסי GPU חזקים). על המחשבים מותקנת מערכת ההפעלה Windows ועל חלקם, בנוסף, גם מערכת ההפעלה Ubuntu בתצורת multi-boot.

על כל המחשבים במעבדה מותקן אוסף של תוכנות שימושיות, כגון Microsoft Office, MATLAB ו-Visual Studio. על חלק מהמחשבים מותקנות, בנוסף, תוכנות ייעודיות. סטודנטים הזקוקים לצורך ביצוע הפרויקט לתוכנות ייעודיות או שזקוקים להרשאת admin לשימוש בתוכנה מסוימת, יפנו לצוות המעבדה. בכל מקרה, חל איסור להתקין במחשבי המעבדה תוכנות ללא אישור!

אין לנעול מחשבים לצורך הרצת סימולציות! במידה ומדובר בהרצות MATLAB, יש להשתמש בשרת ה-MATLAB המעבדתי (פרטים אצל צוות המעבדה. בכל מקרה, במידה ונדרשות הרצות ארוכות, יש להתייעץ עם צוות המעבדה ולקבל אישור מתאים.